شهید

محمدناصر امراللهی

تاریخ شهادت: ۲۴ اسفند ۱۳۶۳
دوره ۴ مدرسه مفید