“فرهنگ شهادت در جامعه ای اگر جا افتاد، درست در نقطۀ مقابل فرهنگ فردگرایی غربی امروز[است]. فرهنگ ایثار، فرهنگ مایه گذاشتن از خود برای سرنوشت جامعه و مردم، این فرهنگ اگر عمومی شد، این کشور و هر جامعه‌ای که این فرهنگ را داشته باشد؛ هرگز متوقف نخواهد شد؛ به عقب برنخواهدگشت و پیش خواهد رفت.”
مقام معظم رهبری | ۲۷/۱۱/۹۳

.

.

.

شهیدستان آغاز به کار کرد…

نظرتان را بگویید